Wednesday, December 2, 2009

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM: Sistem Khilafah

Kondisi umat Islam pada hari ini amat memilukan. Umat Islam sendiri telah hilang pandangan mereka terhadap sistem pemerintahan Islam yang telah dan pernah dijalankan saat bermula dari tertegaknya Daulah Islam di Madinah sehinggalah saat kehilangan Daulah Islam pada zaman kekhilfahan Uthmaniyah pada Mac 1924. Jadi tujuan penulisan ini sebagai muhasabah kepada perlunya menegakkan semula khilafah Islam. Khilafah adalah kepimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan membawa dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah Imamah. Imamah dan khilafah mempunyai makna yang sama. Bentuk inilah yang dinyatakan oleh hukum syarak, agar dengan bentuk tersebut daulah Islam boleh berdiri di atasnya. Bahkan banyak hadith shahih yang menunjukkan bahawa kedua istilah ini mempunyai konotasi yang sama. Dan tidak satu pun nash syarak yang menunjukkan adanya konotasi yang berbeza berhubung dengan istilah ini. Baik di dalam Al-Kitab mahupun As sunnah, sebab nash syarak hanya dua ini. Begitu pula tidak harus terikat dengan lafaz baik khilafah mahupun imamah.Namun yang wajip, hanyalah terikat dari segi maknanya saja.

Mendirikan khilafah adalah fardhu bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya- seperti hukummya melaksanakan fardhu yang lain yang telah difardhukan oleh Allah SWT bagi setiap kaum muslimin- adalah sesuatu yang pasti, di mana tidak ada pilihan lagi dan santai dalam rangka menegakkannya. Mengabaikan pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang plaing besar, di mana Allah SWT akan mengazab dengan azab yang amat pedih.
Dalil tentang pengangkatan Khalifah hukumnya wajip bagi seluruh kaum muslimin adalah As Sunnah dan ijma’ Sahabat. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW agar menegakkan hukum di antara kaum muslimin dengan hukum yang telah diturunkanNya. Dan peringatan ini dalam bentuk yang tegas (pasti). Allah SWT berfirman yang mafhunnya:
“Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” [Al-Maidah:48]
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berwaspadalah engkau terhadap fitnah mereka yang hendak memalingkan engkau dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” [Al-Maidah:49]


Firman Allah SWT yang ditujukan kepada RasulNya juga merupakan seruan untuk ummatnya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa firman itu dikhususkan untuk beliau. Sementara di dalam ayat ini tidak didapati dalil yang menunjukkan seruan ini khusus buat Nabi, sehingga ianya turut menjadi seruan kepada kaum muslimin untuk mewujudkan pemerintahan dan tiada erti pemerintahan tanpa mengangkat khalifah dan sebaliknya. Allah SWT juga memerintahkan agar kaum muslimin mentaati Ulil amri iaitu penguasa. Perintah ini juga tergolong dalam menunjukkan kewajipan adanya penguasa atas kaum muslimin. Allah SWT berfirman yang mafhumnya:
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri daripada kalangan kamu” [An Nisa’: 59]

Tentu saja Allah SWT tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati seseorang yang tidak wujud. Sehingga menjadi jelas bahawa mewujudkan ulil amri adalah suatu yang wajip. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri, bererti pula perintah untuk mewujudkannya. Adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajipan menegakkan hukum syara’, sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan tersia-sianya hukum syara’. Jadi mewujudkan ulil amri itu adalah wajip, kerana kalau tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram iaitu menyia-nyiakan hukum syara’.
Mengenai dalil kewajipan menegakkan khilafah bagi seluruh kaum muslimin yang termaktub di dalam As Sunnah adalah seperti yang telah diriwayatkan dari Nafi’ yang berkata:
“Abdullah bin Umar pernah berkata kepadaku” ‘Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, nescaya ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai’at, maka matinya adalah mati jahiliyah.”

Nabi SAW telah memfardhukan kepada seluruh kaum muslimin agar di atas pundak mereka terdapat bai’at. Beliau mensifati orang yang meninggal sementara di atas pundaknya tidak terdapat bai’at, layaknya mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan bai’at itu hanya diberikan kepada Khalifah, bukan kepada yang lain.

Rasulullah SAW telah mewajipkan kepada seluruh kaum muslimin agar di atas pundak mereka terdapat bai’at kepada khalifah, dan bukannya mewajipkan mereka semua melakukan proses bai’at secara langsung. Kerana yang wajip hanyalah adanya bai’at di atas pundak setiap kaum muslimin, iaitu adanya seorang khalifah yang mempunyai hak bai’at dari setiap muslim. Di mana dengan adanya seorang khalifah, maka di atas pundak kaum muslimin akan ada bai’at. Adanya khalifahlah yang menentukan ada atau tidak adanya bai’at di atas pundak kaum muslimin. Baik mereka membai’at secara langsung atau tidak. Kerana itu, hadith di atas merupakan dalil yang menunjukkan wajipnya mengangkat seorang khalifah, bukannya dalil wajipnya melakukan bai’at. Apa yang dikecam oleh Rasul adalah tidak adanya bai’at di atas pundak kaum muslimin sehingga mereka mati dan bukannya mengecam tidak adanya bai’at itu sendiri.
Imam Muslim meriwayatkan dari Al A’raj dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda:
“Sesungguhnya imam itu adalh perisai, di mana orang-orang akan berperang dibelakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya).”
Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abi Hazim yang mengatakan:
“Aku telah mengikuti majlis Abu Hurairah selama lima tahun, pernah aku mendengarnya menyampaikan hadith dari Rasulullah SAW yang bersabda: ‘Dahulu, Bani Israel selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi itu meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak Khalifah’.

Para sahabat bertanya” ‘Apakah yang engkau perintahkan kepada kami ?’ Beliau menjawab: ‘Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, kerana Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.”
Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW bersabda:
“Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar (memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah”.
Hadith-hadith di atas antara lain merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah SAW bahawa akan ada para penguasa yang memerintah kaum muslimin, dan bahawa seorang khalifah adalah laksana perisai. Pernyataan Rasulullah SAW bahawa seorang imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya makna peranan dari keberadaan seorang imam dan ini merupakan suatu tuntutan (thalab). Sebab, setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah SWT dan RasulNya apabila mengandungi celaan (adz dzam) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (thalabut tarki) atau merupakan larangan (nahyi); dan apabila mengandungi pujian (al madhu) maka yang dimaksudkan adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (thalabul fi’li). Dan apabila perlaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terbengkalainya hukum syara’, maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu bererti bersifat tegas. (thalab jazim).

Dalam hadith-hadith ini juga disebutkan bahawa yang memimpin dan mengatur kaum muslimin adalah para khalifah. Ini menunjukkan tuntutan untuk mendirikan khilafah. Salah satu hadith tersebut ada yang menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak) dari penguasa. Semuanya ini menegaskan bahawa kegiatan mendirikan pemerintahan bagi kaum muslimin statusnya adalah wajip.
Selain itu, rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati para khalifah dan memerangi orang yang akan merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasul ini bererti perintah untuk mengangkat seorang khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orang-orang yang akan merebutnya. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda:
“Siapa saja yang telah membai’at seorang imam, lalu ia memberikan huluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya, maka penggallah leher orang itu.”
Jadi, perintah mentaati imam bererti pula perintah mewujudkan sistem kekhilafahannya. Sedangkan perintah memerangi orang yang cuba merebutnya merupakan indikasi (qarinah) yang menegaskan secara pasti akan keharusan melestarikan adanya imam yang tunggal.

Adapun dalil ijma’ush shahabat menunjukkan bahawa para sahabat ridhwanullah ‘anhum, telah bersepakat mengenai keharusan mengangkat seorang pengganti Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Mereka juga sepakat untuk mengangkat seorang khalifah, sepeninggalan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan.
Ijma’ sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan khalifah nampak jelas dalam kejadian bahawa mereka menunda kewajipan mengebumikan jenazah Rasulullah SAW dan mendahulukan pengangkatan seorang khalifah, pengganti beliau. Padahal mengebumikan jenazah itu secepatnya adalah satu keharusan dan diharamkan atas orang-orang yang berwajib menyiapkan pemakaman jenazah tersebut melakukan kesibukan lain sebelum jenazah tersebut dikebumikan. Namun, sebahagian sahabat yang wajip menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah SAW ternyata mendahulukan upaya-upaya untuk mengangkat khalifah sedangkan sebahagian sahabat yang lain, yang tidak ikut sibuk mengangkat khalifah ternyata turut serta menunda kewajipan mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka untuk segera melaksanakan kewajipan mengangkat khalifah daripada menguburkan jenazah. Hal itu tidak akan terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang khalifah lebih wajip daripada menguburkan jenazah.

Demikian pula, seluruh sahabat selama hidup mereka telah sepakat mengenai kewajipan mengangkat khalifah. Selain itu, menegakkan agama dan melaksanakan hukum syara’ dalam semua aspek kehidupan di dunia mahupun diakhirat adalah kewajipan yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin berdasarkan dalil yang qath’ius tsubut (pasti sumber pengambilannya) dan qath’iuh dilalah (pasti penunjukkan maknanya). Kewajipan tersebut tidak mungkin boleh dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang penguasa. Sedangkan kaedah syara’ menyatakan:
“Apabila suatu kewajipan itu tidak akan terlaksana kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya wajip.”

Ditinjau dari kaedah ini, mengangkat seorang khalifah hukumnya adalah wajip. Dalil-dalil yang telah dikemukankan tadi semuanya menegaskan wajibnya mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan bagi kaum muslimin; juga menegaskan wajibnya mengangkat khalifah untuk memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan. Kewajipan mengangkat khalifah tersebut adalah demi melaksanakan hukum-hukum syara’, bukan sekadar mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan semata. Perhatikanlah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui ‘Auf bin Malik:
“Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.” Ditanyakan kepada Rasulullah: ‘Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka ?’ Beliau menjawab: ‘Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalian’.”

Hadith ini menegaskan akan adanya imam-imam yang baik dan imam yang jahat, selain menegaskan keharaman memerangi mereka dengan senjata selama mereka masih menegakkan agama. Kerana “menegakkan shalat” merupakan kinayah (kiasan) untuk mendirikan agama dan sistem pemerintahan. Dengan demikian, jelaslah bahwa kewajipan kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah demi menegakkan hukum-hukum Islam dan mengembang dakwah merupakan suatu perkara yang tidak ada syubhat (kesamaran) pada dalil-dalilnya. Di Samping itu hal tersebut termasuk suatu kewajipan yang difardhukan oleh Allah SWT bagi kaum muslimin iaitu terlaksananya hukum Islam dan terpeliharanya kesatuan kaum muslimin. Hanya saja kewajipan ini termasuk fardhu kifayah. Ertinya, apabila telah ada sebahagian kaum muslimin telah melaksanakannya sampai kewajipan tersebut terpenuhi, maka gugurlah tuntutan perlaksanaan kewajipan itu bagi sebahagian yang lain. Namun bila sebahagian dari mereka belum mampu melaksanakan kewajipan itu, walaupun mereka telah sedaya upaya cuba melaksanakan yang bertujuan mengangkat seorang khalifah, maka status kewajipan tersebut adalah tetap dan belum gugur atas kaum muslimin, selama mereka belum mempunyai khalifah.

Berdiam diri atau mengambil sikap atas pagar terhadap kewajipan mengangkat seorang khalifah bagi kaum muslimin adalah satu perbuatan maksiat yang paling besar. Ini kerana sikap tersebut bererti berdiam diri terhadap salah satu kewajipan yang amat penting dalam Islam, di mana tegaknya hukum-hukum Islam-bahkan kewujudan Islam dalam kancah kehidupan- bertumpu kepadanya. Oleh kerana itu, seluruh kaum muslimin akan berdosa besar apabila mengambil sikap berdiam diri terhadap kewajipan mengangkat seorang khalifah. Kalau ternyata seluruh kaum muslimin di muka bumi ini sepakat untuk tidak mengangkat seorang khalifah, maka dosa itu akan ditanggung oleh seluruh kaum muslimin di manapun mereka berada. Namun apabila seluruh kaum muslimin melaksanakan kewajipan itu sedangkan sebahagian yang lain tidak melaksanakannya, maka dosa itu akan gugur bagi mereka yang telah berusaha mengangkat khalifah- sekalipun kewajipan itu tetap dibebankan atas mereka sehingga berhasil mengangkat seorang khalifah. Sebab menyibukkan diri untuk melaksanakan suatu kewajipan akan menggugurkan dosa atas ketidakmampuannya melaksanakan kewajipan tersebut atau penundaannya dari waktu yang telah ditetapkan. Hal ini kerana dia telah terlibat melaksanakan fardhu juga kerana adanya suatu keadaan yang memaksanya sehingga gagal melaksanakan atau menyempurnakan fardhu tersebut.

Sedangkan mereka yang tidak terlibat dalam aktiviti menegakkan khilafah akan tetap menanggung dosa sejak tiga hari setelah tidak adanya khilafah. Dosa itu akan tetap dipikulnya hingga hari pengangkatan khilafah yang baru. Sebab, Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka suatu kewajipan tetapi mereka tidak mengerjakannya, bahkan tidak terlibat dalam upaya yang menyebabkan terlaksananya kewajipan tersebut. Oleh kerana itu, mereka layak menanggung dosa; layak menerima siksa Allah dan kehinaan baik di dunia mahupun di akhirat kelak. Kelayakkan mereka menanggung dosa ini adalah suatu hal yang jelas dan pasti sebagaimana seorang muslim yang layak menerima siksa kerana meninggalkan suatu kewajipan yang telah diperintahkan Allah. Apalagi kewajipan tersebut merupakan tumpuan kepada perlaksanaan kewajipan-kewajipan yang lain; tumpuan penerapan syariat Islam secara menyeluruh, bahkan menjadi tumpuan eksistensi tegaknya Islam sehingga panji Allah dapat berkibar di negeri-negeri Islam dan seluruh penjuru dunia.

Oleh kerana itu, tidak ada udzur (alasan) apapun bagi seorang muslim di muka bumi ini untuk mengambil sikap berdiam diri terhadap perlaksanaan kewajipan menegakkan agama yang telah difardhukan oleh Allah ini kepada mereka. Itulah, upaya-upaya untuk menegakkan khalifah kaum muslimin, manakala di permukaan bumi ini belum ada khilafah; dan manakala tidak ada orang yang menegakkan hukum-hukum Allah untuk melindungi keharaman-haramanNya; dan manakala tidak ada orang yang menegakkan hukum-hukum agama; iaitu upaya untuk menyatukan seluruh jamaah kaum muslimin di bawah panji La Ilaha Illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dan di dalam Islam tidak ada rukhshah (keringanan) sedikitpun agar diperbolehkan berdiam diri terhadap perlaksanaan kewajipan yang telah difardhukan oleh Allah sehingga kewajipan itu tertegak. Inilah realiti dan ingatlah janji Allah itu benar lagi pasti. Khilafah is the solution.

No comments:

Post a Comment